Kommunen reviderar definition på ”Sommartak”

I ett mejl till Styrelsen idag den 9 november meddelar Pia Anderberg på Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) att efter vårt nya avtal började gälla, så finns inte längre kvar en definition ”Sommartak”.

Information angående (nya) riktlinjer för det som tidigare benämndes som sommartak

I (de nya) avtalen med koloniföreningarna finns inte något som benämns som sommartak. Det är inte längre möjligt att ha ett lovbefriat skärmtak/sommartak.

Vill man på sin kolonilott istället ha ett permanent skärmtak måste man ansöka om bygglov. Bygglov kan beviljas om ytan för skärmtaket ryms inom den totala ytan för stugan, vilket i de flesta fall är maximalt 50 kvm. Åtgärderna ska följa arrendeavtalet och ev. gällande detalj- plan/områdesbestämmelser.

Som ett alternativ till skärmtak så kan man uppföra en enkel sommarpaviljong utan fasta väggar eller sätta upp en segelduk.

Paviljongen/segelduk ska bara vara uppe under sommartid, och alltså plockas ner helt under perioden som det inte är tillåtet att övernatta på koloniområdena. Det ska vara möjligt att lätt ta ner paviljongen/segelduken vid behov under säsong. Det får inte bli en (allt för) permanent lösning.

Följer man detta så är paviljonger/segelduk på kolonilotten inte bygglovspliktiga.

Bygglovsenheten i Helsingborg

Kontaktuppgifter:
Helsingborgs kontaktcenter, Stortorget 17, 251 89 Helsingborg Telefonnummer 042-10 50 00 bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Läs skrivelsen och informationen som PDF här.