Kommunen om förlängd boendetid

Rörande förlängd övernattningsperiod

Det är onekligen mycket speciella tider just nu. 

MEX kommer inte att utöva någon tillsyn avseende denna frågan i avtalet under höst/vinter i år.

Vi lägger, på samma sätt som SAMO, ingen värdering i huruvida det ger några effekter kring smittspridning.

Vi vill också uppmärksamma er på att vårt besked enligt ovan, kan komma att justeras om det framkommer några andra aspekter.

SAMO har inget emot förlängt boende i kolonistugor men huruvida det minskar smittspridning kan de inte bedöma. 

Med vänlig hälsning 

Pia Anderberg, MEX

Fastighetstaxering diskuteras

Vi mottog mejl från kommunens Pia Anderberg (Mark- och exploatering) med information om att Skatteverket börjat granska ”småhus på ofri grund” som en möjlig beskattning. Diskussionen ligger just nu mellan kommunen och Skatteverket – och vi ska inte göra någonting förrän vi har fått mer besked av kommunen. Såhär lyder mejlet:

Rörande fastighetsavgift

Under 2020-2021 är det fastighetstaxeringar för småhus som Skatteverket har lagt fokus på.

I samband med detta har bland annat koloniområdena i staden granskats och byggnaderna ska enligt Skatteverket taxeras som småhus på ofri grund om de har ett byggnadsvärde på över 50 000:-.

Staden har i år, i samband med detta arbete, fått information om att koloniområdena ligger felaktigt taxerade, och korrekta uppgifter har begärts in.

Vi har agerat med begäran om rättning samt justering för områdena, och framfört att stugorna inte är att anse som bostad då det endast finns sommarvatten, övernattning endast får ske under vissa perioder, att områdena ska vara tillgängliga för allmänheten och att minst 30 % ska vara odlad yta.

Eftersom taxeringarna skulle in nu i början på november, vill vi informera om detta redan nu.

Ett fastställt taxeringsvärde/fastighetsavgift ska vara klart i juni 2021 för varje område. Så snart vi får respons på vår begäran kommer vi kontakta den aktuella föreningen.

Kommunen reviderar definition på ”Sommartak”

I ett mejl till Styrelsen idag den 9 november meddelar Pia Anderberg på Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) att efter vårt nya avtal började gälla, så finns inte längre kvar en definition ”Sommartak”.

Information angående (nya) riktlinjer för det som tidigare benämndes som sommartak

I (de nya) avtalen med koloniföreningarna finns inte något som benämns som sommartak. Det är inte längre möjligt att ha ett lovbefriat skärmtak/sommartak.

Vill man på sin kolonilott istället ha ett permanent skärmtak måste man ansöka om bygglov. Bygglov kan beviljas om ytan för skärmtaket ryms inom den totala ytan för stugan, vilket i de flesta fall är maximalt 50 kvm. Åtgärderna ska följa arrendeavtalet och ev. gällande detalj- plan/områdesbestämmelser.

Som ett alternativ till skärmtak så kan man uppföra en enkel sommarpaviljong utan fasta väggar eller sätta upp en segelduk.

Paviljongen/segelduk ska bara vara uppe under sommartid, och alltså plockas ner helt under perioden som det inte är tillåtet att övernatta på koloniområdena. Det ska vara möjligt att lätt ta ner paviljongen/segelduken vid behov under säsong. Det får inte bli en (allt för) permanent lösning.

Följer man detta så är paviljonger/segelduk på kolonilotten inte bygglovspliktiga.

Bygglovsenheten i Helsingborg

Kontaktuppgifter:
Helsingborgs kontaktcenter, Stortorget 17, 251 89 Helsingborg Telefonnummer 042-10 50 00 bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Läs skrivelsen och informationen som PDF här.

Arrendeavtalet för 2020-2029

Igår tog vi i Styrelsen äntligen beslutet om att godkänna avtalet som Helsingborg Stad och vi har dividerat om sedan tidig vår.. vi går till beslut med känslan att VI HAR INTE KUNNAT GÖRA NÅT MER än vad vi gjort nu. Vi har gjort vårt absolut bästa.

För den som vill tipsa någon som inte har internet, så sitter det nu uppe utskrivet och laminerat på den informationstavlan som är utanför vårt kontor – för läsning där. Den version som finns där är än så länge bara undertecknat av oss, Hbg Stads signatur ska vi ner och få i veckan.

Nu till saken!

Med detta nya avtal som träder ikraft 1 januari 2020 så behöver vi även skriva om avtalens villkor individuellt med er alla. Vi kommer kalla er om ca 6 månader för denna skrivning.

Vad betyder då detta?

Jo, för att vi ska kunna ingå ett nytt arrendekontrakt mellan dig som enskild medlem och föreningen, så behöver det nuvarande kontraktet sägas upp, och verkställs efter 6 månader. Efter de 6 månaderna ska vi sedan skriva ett nytt arrendekontraktet med nya villkor oss emellan, så att det efterföljer det stora kontraktet som vi har gentemot staden. Vi kommer att kalla till denna avtalsskrivning när det är dags – i början av maj 2020.

Vad behöver du göra nu?

Uppsägningen skickas hem till din folkbokföringsadress, där du ska du skriva under ett av exemplaren där du vidimerar att du mottagit och bekräftar uppsägningen, och sedan skickar tillbaks det till oss.

Senast den 2 november 2019 behöver du ha returnerat det i bifogat frankerat kuvert!

TILL SIST!
Du som bor utomlands vintertid behöver genast mejla ekonomi@sommarbyntornet.se din postadress till denna ”semesteradress” så att kassören når dig med snigelposten. Ni som vi redan har nått kan bortse från detta såklart.

Till sistsist… så går hela balunsen upp i Kommunfullmäktige imorgon tisdag den 22 oktober – å det går att följa via webb-TV på helsingborg.se samt via Närradion (99,2 MHz). Det läggs även upp i efterhand där.

Information från kommunen om Stadsplan 2017

Hej!

Bifogat hittar du ett informationsbrev om Stadsplan 2017 och hur nästa steg i arbetet med den ser ut.

Du har fått brevet eftersom du representerar en styrelse i en koloniförening eller odlingslottsförening. Vi ber dig att sprida brevet vidare till dina medlemmar.

Alla som medverkade vid informationsmötet på Sundspärlan den 31/8 2016 och som lämnade sin e-postadress har också fått brevet till sin e-post.  

Vänliga hälsningar/ Karin Sterte, Exploateringschef

Läs hela dokumentet här: Information kolonister.