Föreningsstämma söndagen den 26 mars

Hjärtligt välkomna till årets första föreningsstämma för Sommarbyn Tornet!

Tid: 11.00
Plats: DHS lokal, Kurirgatan 1, 2 våningen.

Dagordning enligt stadgar följs.
Motioner ska skickas till ulf.ljungstrom@bravida.se – eller läggas i föreningens brevlåda senast den 20/3.

Kaffe och kakor.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föregående årsmötes protokoll
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Kassaberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen
 12. Val
  1. Val av ordförande på 2 år
  2. Val av kassör på 1 år
  3. Val av 3 st ledamöter på 2 år
  4. Val av 2 st ersättare på 1 år
  5. Val av 2 st revisorer på 1 år
  6. Val av 2 st revisorsuppleanter på 1 år
  7. Val av 2 st ledamöter i valberedningen på 1 år
 13. Beslut om styrelsearvode
 14. Teckningsrätt samt uttagsrätt (ordförande samt kassör var för sig)
 15. Beslut om budget och årsavgifter för 2016
 16. Beslut om pliktarbetsavgift för 2016
 17. Val av nöjeskommitté
 18. Nya medlemmar
 19. Information och ordningsfrågor
 20. Motioner
 21. Avslut