Årsmöte den 10 mars, 2019

Välkommen till årets föreningsmöte den 10 mars! Vi träffas på Kurirgatan 1 på Ringstorp (i DHRs lokaler på 2a våningen) klockan 11.00.

DAGORDNING
1 Mötets öppnande
2 Mötets behöriga utlysande
3 Godkännande av dagordning
4 Val av ordförande för mötet
5 Val av sekreterare för mötet
6 Val av två justerare, tillika rösträknare
7 Verksamhetsberättelse
8 Kassaberättelse
9 Revisionsberättelse
10 Ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av resultat- och balansräkning
12 Disponering av eventuell vist
13 Arvoden åt styrelse och revisorer
14 Val av styrelse och suppleanter
15 Val av revisorer och suppleanter
16 Val av valberedning
17 Fastställande av budget och avgifter för kommande år
18 Motioner som inkommit i stadgeenlig tid
19 Mötets avslutande
Information från styrelsen