Grävningarna sker nu enbart till tomter pga regnmängden!

Hej allesammans!
Den minst sagt ymniga nederbörden gör att vi behöver ställa om grävplanen lite! Istället för att gräva i både gång och ta förbipasserande tomter så måste vi ställa om till att enbart gräva tomterna nu tills blötan dragit undan.Bjuvs Mark & Trädgård kommer därför att kontakta er som står på tur – och det kan alltså nu innebära att grävningen sker samma dag som kontakten – på grund av denna ändringen.

Bjuvs Mark & Trädgård har ju era VA-ritningar och kommer att utgå från dessa som planerat.

/Rebecka

Lägesrapport 18 december

Status på vår grävning!

Snart två veckor in i projektet – och följande har hänt hittills:

Vi påbörjade grävningen längst ner mot boulebanan på Oxelstigen, där nere är området som allra mest blött, och årstiden gav också ifrån sig mycket vatten uppifrån som gjorde att uppgrävda massor tenderade att rasa in lite grann vilket upptog lite extra tid.

Vi hittade också (väldigt) gamla dräneringsrör, som inte hade något klart utlopp, och dessa tror vi komma från stugor uppåt respektive stig. Vi har redan före projektstart pratat om att vi kanske kommer att behöva dränera om här nere – och med grävningen som gjorts så kan vi konstatera att detta kommer vi att göra när övrig grävning är gjord.

I Oxelstigen som snart är färdig ligger nu den nya huvudavloppsledningen, elrör som ska koppla igång pumpstationen samt spolbrunnar och tillsynsbrunnar.

Vår huvudvattenledning är nu också nedlagd i Centralstigen genom borrning från Rosenstigen till Syrenstigen! En finfin teknik om markförutsättningarna är såpass bra som våra.

PÅ MÅNDAG KOMMER ARBETET ATT RÖRA SIG FRÅN OXELSTIGEN OCH TA SIG UPP I SYRENSTIGEN!

De allra första tomtgrävningarna kommer således också att påbörjas – så ni allra längst ner i Syrenstigen kommer att få ett samtal från Niklas på Bjuvs Mark & Trädgård – där ni stämmer av er VA-ritning. Eftersom dessa är de allra första tomtgrävningarna kommer vi först därefter att veta i vilken takt vi tar oss fram.

Spännande! Fortsättning följer…!

Vi vill också påminna om att ni som renoverar i era stugor – eller har inhyrd firma – INTE blockerar gångarna med att ha ståendes bilar.. vilket har skett nu. Så lämna av – och lämna gången, tack!

Kommunen om förlängd boendetid

Rörande förlängd övernattningsperiod

Det är onekligen mycket speciella tider just nu. 

MEX kommer inte att utöva någon tillsyn avseende denna frågan i avtalet under höst/vinter i år.

Vi lägger, på samma sätt som SAMO, ingen värdering i huruvida det ger några effekter kring smittspridning.

Vi vill också uppmärksamma er på att vårt besked enligt ovan, kan komma att justeras om det framkommer några andra aspekter.

SAMO har inget emot förlängt boende i kolonistugor men huruvida det minskar smittspridning kan de inte bedöma. 

Med vänlig hälsning 

Pia Anderberg, MEX

Fastighetstaxering diskuteras

Vi mottog mejl från kommunens Pia Anderberg (Mark- och exploatering) med information om att Skatteverket börjat granska ”småhus på ofri grund” som en möjlig beskattning. Diskussionen ligger just nu mellan kommunen och Skatteverket – och vi ska inte göra någonting förrän vi har fått mer besked av kommunen. Såhär lyder mejlet:

Rörande fastighetsavgift

Under 2020-2021 är det fastighetstaxeringar för småhus som Skatteverket har lagt fokus på.

I samband med detta har bland annat koloniområdena i staden granskats och byggnaderna ska enligt Skatteverket taxeras som småhus på ofri grund om de har ett byggnadsvärde på över 50 000:-.

Staden har i år, i samband med detta arbete, fått information om att koloniområdena ligger felaktigt taxerade, och korrekta uppgifter har begärts in.

Vi har agerat med begäran om rättning samt justering för områdena, och framfört att stugorna inte är att anse som bostad då det endast finns sommarvatten, övernattning endast får ske under vissa perioder, att områdena ska vara tillgängliga för allmänheten och att minst 30 % ska vara odlad yta.

Eftersom taxeringarna skulle in nu i början på november, vill vi informera om detta redan nu.

Ett fastställt taxeringsvärde/fastighetsavgift ska vara klart i juni 2021 för varje område. Så snart vi får respons på vår begäran kommer vi kontakta den aktuella föreningen.

Lägesrapport 19 november

I senaste lägesrapporten för 3 veckor sedan hade vi tagit beslut om att stänga bommar för biltrafik den 7 november – det har vi reviderat. De kommer att vara öppna ända fram tills Bjuvs Mark & Trädgård har etablerat sig på området dvs slutet av november/början december. Så än finns det tid för er som behöver köra in material eller dylikt!

Vi berättade också om att vi skulle få besked om vilken grävordning våra stigar skulle få – och det har vi inte gått ut med, men i början av nästa vecka ska det äntligen bestämmas!

Ekonomi

Den första fakturan om 20 000 kr har skickats ut till er – och några av er har undrat över om vi betalar i förskott till Bjuvs Mark & Trädgård. Det gör vi INTE. Vårt avtal är upplagt med betalningsföreläggande efter prestation. Det som vi hittills har betalat är projektering 106 500 kr samt för kulventilerna 17 000 kr inklusive moms. Dessa två poster har Bjuvs Mark & Trädgård lagt ut för i förtid – och de har nu fått betalt för dessa.

När de har etablerat sig på området med lastare, grävare, vagnar, bodar, lagt upp fyllnadsmassor etc. kommer vi att få en faktura om etableringskostnad eftersom det är förenat med kostnader. Allt enligt vårt avtal – och inget extra därutöver. Efter grävningen är påbörjad fakturerar de efter hur långt de har kommit var 14e dag.

Det ENDA som kan göra att vi får betala mer är OM vi stöter på någonting i marken vid grävning som skapar komplikationer. Så kallade ”hinder i mark”. Det kan då krävas åtgärder som varken vi eller Bjuvs Mark & Trädgård kunde ta höjd för och detta är inskrivet i avtalet med givna timpriser. Hinder i mark kan vara berggrund, stora gamla deponimassor som kräver utgrävning etc. men eftersom vår mark har varit jordbruksmark tidigare förväntas vi inte stöta på något sådant. *fingers crossed* 🙂

Anslutningskostnad och förbindelsepunkt

Jag är också mycket glad över att kunna berätta om att den förhandling med NSVA som pågått i nästan 6 månader – är avklarad. Till vår fördel!

De vill anlägga vår nya förbindelsepunkt nu i år – medan vi ville ha den så nära säsongsstart som möjligt. Varför det? Jo, NSVA fakturerar hela kostnaden för förbindelsepunkt, anslutningskostnad och tomtyteavgift så fort deras arbete är avklarat. Dvs november 2020. Det skulle innebära att vi skulle fått en faktura på 2,2 miljoner kronor i år för något som vi inte kunde ha nytta av förrän 1 april.

Överenskommelsen blev att de gräver nu och gör klart allt, men ställer inte ut fakturan förrän i slutet av januari – med 60 (!) dagars betalningsvillkor. Dessutom till 2020 års VA-taxa! Jag är mycket glad över detta!

Ni har säkert sett att det pågår ett arbete mitt i gatan i infarten vid Linbastagatan – det är till oss och vår nya förbindelsepunkt! NSVAs anläggare trodde i går att de kan vara klara ute i gatan i början av nästa vecka, sedan ska de gräva sig igenom hela Brytstugans parkering ner till vår där själva anslutningspunkten blir till (förbindelsepunkt).

Styrelsen kompletteras med två adjungerade ledamöter

2020 har varit ett mycket speciellt år – och med ett förbud mot att samlas till årsmöte och sommarmöte – har det också varit svårt att genomföra röstning till styrelsen när inte personer i fråga kunnat “ställa sig upp för presentation” inför ett nyval. 

Därför har vi valt att adjungera två personer till Styrelsen. Valberedningens Göran Lindell har lyssnat på vår önskan om profiler som kan bredda oss och vår gemensamma styrka till bra beslut för föreningen. Vår förhoppning är att de bägge vill att stå till förfogande att väljas in till styrelsen av er medlemmar vid nästa möjliga årsmöte!

Vad är en adjungerad styrelseledamot? 

Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i styrelsens arbete, till exempel delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Vi presenterar glatt vårt tillskott!

Fadil Fazlic – Production Engineer
Magnus Hovenberg – Ekonom

Styrelsen i övrigt

Ordförande Rebecka Chytraeus, Projektledare
Sekreterare Ylva Lindbom, Regionchef 
Vice ordförande Anders Tallberg, Transportansvarig 
Kassör Linda Nilsson, Redovisningskonsult
Suppleant Lisbeth Svensson, Pensionär (fd Skatterevision) 
Suppleant Christer Kärreberg, Inköpsansvarig

Valberedning

Göran Lindell, Pensionär (fd lärare & lantbrukare)

Vi önskar även en person till Valberedningen, gärna någon som bor i den del som vetter mot vattentornet (Hyacintstigen eller Syrenstigen). Hör av er till Göran om ni kan bistå honom.

GÖRAN LINDELL, gr.lindell@gmail.com 073-057 66 59

Kommunen reviderar definition på ”Sommartak”

I ett mejl till Styrelsen idag den 9 november meddelar Pia Anderberg på Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) att efter vårt nya avtal började gälla, så finns inte längre kvar en definition ”Sommartak”.

Information angående (nya) riktlinjer för det som tidigare benämndes som sommartak

I (de nya) avtalen med koloniföreningarna finns inte något som benämns som sommartak. Det är inte längre möjligt att ha ett lovbefriat skärmtak/sommartak.

Vill man på sin kolonilott istället ha ett permanent skärmtak måste man ansöka om bygglov. Bygglov kan beviljas om ytan för skärmtaket ryms inom den totala ytan för stugan, vilket i de flesta fall är maximalt 50 kvm. Åtgärderna ska följa arrendeavtalet och ev. gällande detalj- plan/områdesbestämmelser.

Som ett alternativ till skärmtak så kan man uppföra en enkel sommarpaviljong utan fasta väggar eller sätta upp en segelduk.

Paviljongen/segelduk ska bara vara uppe under sommartid, och alltså plockas ner helt under perioden som det inte är tillåtet att övernatta på koloniområdena. Det ska vara möjligt att lätt ta ner paviljongen/segelduken vid behov under säsong. Det får inte bli en (allt för) permanent lösning.

Följer man detta så är paviljonger/segelduk på kolonilotten inte bygglovspliktiga.

Bygglovsenheten i Helsingborg

Kontaktuppgifter:
Helsingborgs kontaktcenter, Stortorget 17, 251 89 Helsingborg Telefonnummer 042-10 50 00 bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Läs skrivelsen och informationen som PDF här.

Lägesrapport 29 oktober

Nu närmar vi oss grävstart!

I slutet av november, början av december kommer Bjuvs Mark och Trädgård att börja gräva på vårt område. Inom någon vecka så tror vi också att vi har en bestämd tågordning för våra stigar också.

ATS har nu varit och märkt ut våra elkablar, och om ni behöver flytta plattor/annat markunderlag som gör att sprayfärgen flyttas, behöver ni omedelbart märka ut platsen igen.

Vad gäller vårt trästaket vid tomtgränsen, så tar var och en bort sin bit själv där vatten/avlopp ska dras in. De sitter i sektioner och är ofta skruvade underifrån, så börja med att kolla där innan ni använder sågen.

Vi har beslutat att stänga gångarna för biltrafik senast den 7 november, men vi håller det lite öppet efter hur mycket regn som tillkommer fram tills dess.

Fakturan om de 20 000 kronorna som ska vara inbetalda till den 15 december skickas ut runt den 15 november.

Just nu samlar också kassören in personnummer på de medlemmar som fattas det i vårt medlemsregister – och på söndag vid vattenstängningen finns det möjlighet att kolla om du är en av dem!

Lägesrapport – samt uppmaning 22 oktober

Vi har kommit in i den förberedande fasen för att sätta spaden i marken på riktigt! Det är spännande och utmanande på samma gång – därför kommer här lite förtydligande kring processen.

Det här önskar vi av dig!

 • VÄNTA tills Bjuvs Mark & Trädgård ringer DIG. Just nu ringer cirka 10 samtal om dagen för att fråga om nästan samma saker. Det gör att deras tid för planering försvinner och allt går långsammare – och hela projektet drabbas.  
   
 • NÄR det är dags för grävning i gångarna kommer Bjuvs Mark & Trädgård att ta kontakt med dig för att stämma av din VA-ritning, antal meter och vilken sträcka du vill ha grävt (vi återkommer snart med vilken ordning vi kommer att gräva i).

Det här jobbar vi med

 • Planering av grävning – vilken gång är bäst att börja i osv.
 • Utsättning av ledningar (pinnar och spray) – först på tomter, sen i gångar när vi stängt för säsongen.
 • Sista besluten av de tekniska bitarna
 • Ekonomi – fakturering, upplägg osv.

VVS-firmans åtagande

Den VVS-firma ni väljer att anlita ska dra rör invändigt i er stuga. Där vattenslangen går in i stugan ska kulventilen monteras på som första anhalt. (Kulventilen lämnas ut från Styrelsen så fort vi har fått den levererad)

VVS-firmans jobb är att se till att ni får kopplat in det ni önskar – vask med vatten och avlopp, vattenklosett, dusch – eller vad ni nu önskar. Detta är helt och hållet ert egna beslut. Det enda vi kommer att besiktiga är att kulventilen är monterad enligt anvisning från oss.

Frågor som uppkommit här är VEM som gör hål i golvet/väggen i stugan.

Svaret är: ni bestämmer själva vem ni vill anlita till detta. Om det är Bjuvs Mark & Trädgård – eller er valda VVS-firma.


Väl mött som vanligt under kontorstider på torsdagar mellan klockan 18-19 med dina frågor – eller mejla hej@sommarbyntornet.se.

/Styrelsen

Lägesrapport 12 oktober

Jag känner att det är dags för en liten lägesrapport, inte fler instruktioner just nu – utan bara en status för var vi är i vårt stora VA-projekt!

Jag vill också börja med att skicka ett stort TACK för att ni hänger med och framför allt hänger i! Ni bidrar med frågor som får oss att vara extra skärpta och ihärdiga, ni bidrar med uthämtning/inlämning av era VA-ritningar, ni bidrar med att komma på möten och att mejla till oss när ni har frågor på er kammare!

Ibland känns det motigt, kanske allra mest när vi får till oss rykten som hade kunnat undvikas genom att ta kontakt med oss istället, eller när ni har en dålig dag och fräser åt oss… och detsamma gäller oss! Vi har nog alla haft en såndär dag i det här projektet.. och det ska gudarna veta att det är inte så konstigt!

Men låt oss hänga i hela vägen tillsammans!

I punktform…

 • Nästan alla VA-ritningar inlämnade! (saknar endast 4-5 stycken!)
 • Ledningsdimensioneringen för våra gångar spikas nästa vecka
 • Vi har beställt utsättning av ATS (de som sätter ut pinnar för att markera befintliga elkablar i mark.) Först till alla våra tomter, och sen när vi stängt området görs utsättningen om i gångarna. Vi har inte fått veta när än dock!
 • Kulventilen levereras om ca två veckor
  (för er som har valt att Bjuvs Mark & Trädgård både ska gräva OCH ta sig in i stugan med vatten och avloppsrör så kommer de att sätta ventilen åt er innan VVS-firman tar vid för rördragning invändigt).
 • På fredag har vi avstämningsmöte tillsammans med Bjuvs Mark & Trädgård…
 • … och sen tar vi nästa steg, å nästa..

Summa summarum, på det hela taget är vi helt i fas i projektet tidsmässigt!
Å som vanligt återkommer vi med information när vi har nästa steg att ta.

Rebecka Chytraeus, ordförande