Årsmöte 2022

Varmt välkomna till Sommarbyn Tornets årsmöte den 7 maj klockan 13.30!

Vi samlas i år utanför klubbstugan – direkt efter vår första aktivitetsdag.

Kallelse och dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Parentation 
 3. Mötets behöriga utlysande  
 4. Godkännande av dagordning 
 5. Val av ordförande för mötet 
 6. Val av sekreterare för mötet 
 7. Val av två justerare, tillika rösträknare 
 8. Verksamhetsberättelse 
 9. Kassaberättelse 
 10. Revisionsberättelse 
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 13. Disposition av årets resultat
 14. Arvoden åt styrelse och revisorer 
 15. Val av styrelse och suppleanter 
 16. Val av revisorer och suppleanter 
 17. Val av valberedning 
 18. Fastställande av budget och avgifter för kommande år 
 19. Motioner som inkommit i stadgeenlig tid  
 20. Mötets avslutande 

Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen, senast den 22 april via vår brevlåda eller till hej@sommarbyntornet.se.

(Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad du vill uppnå så att årsmötet kan besluta om föreningen ska göra så som du önskar.)

Vid föreningsstämma har varje kolonilott en (1) röst. Medlem kan och får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. Endast annan medlem eller medlems make/sambo, förälder eller barn får vara biträde eller ombud.

Varmt välkommen hälsar Styrelsen!