2020-års årsmöte, välkomna alla Sommarbyn-medlemmar!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Sommarbyn Tornet

Datum: söndagen den 22 mars 2020
Tid: 11:00
Plats: Sankta Anna kyrka församlingslokal, Johan Banérs gata 65, Ringstorp

Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Parentation
3 Mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Val av ordförande för mötet
6 Val av sekreterare för mötet
7 Val av två justerare, tillika rösträknare
8 Verksamhetsberättelse
9 Kassaberättelse
10 Revisionsberättelse
11 Ansvarsfrihet för styrelsen
12 Fastställande av resultat- och balansräkning
13 Disponering av eventuell vist
14 Arvoden åt styrelse och revisorer
15 Val av styrelse och suppleanter
16 Val av revisorer och suppleanter
17 Val av valberedning
18 Fastställande av budget och avgifter för kommande år
19 Motioner som inkommit i stadgeenlig tid
20 Ändring av stadgarna och ordningsreglerna
21 Mötets avslutande

* Information från styrelsen *


Vi bjuder på fika som vanligt!
Varmt välkomna önskar Styrelsen