Stadgar, arrendekontrakt & kommunens avtal

STADGAR

Här finns de samlade stadgarna som gäller för Sommarbyn Tornet. Frågor kring dessa besvaras av styrelsen. Läs stadgarna för Sommarbyn Tornet

ARRENDEKONTRAKT

Det arrendekontrakt du som medlem i föreningen skriver på vid inträde åtar du dig att följa. Du kan få skriftliga propåer när du inte gör det vid våra årliga besiktningar, och om du inte vidtar åtgärder kan du bli utesluten ur föreningen och tvingas sälja din stuga.

ORDNINGSREGLER

Koloniföreningen har ordningsregler som du som medlem åtar dig att följa i samband med att du skriver arrendekontrakt och blir medlem. ORDNINGSREGLER Sommarbyn Tornet.

KOMMUNENS AVTALSVILLKOR

Här kan du läsa kommunens avtalsvillkor gentemot oss som arrendator. Avtalet löper från 1995 till 2019. Observera att deras bygglovsinformation i detta dokument inte motsvarar verkligheten. Ta ALLTID kontakt med kommunen för att ta reda på om din tilltänkta ändring/nybyggnad kräver ansökan/anmälan till Stadsbyggnadskontoret!

Det nya avtalsvillkoret som löper från den 1 januari 2020 kan du läsa om här.